Вверх страницы

Вниз страницы
Форум Православная Дружба риа Катюша

Близ при дверях, у последних времен.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Близ при дверях, у последних времен. » У последних времен » Кончина мира и Страшный Суд Божий.


Кончина мира и Страшный Суд Божий.

Сообщений 1 страница 21 из 21

1

Видение святого Нифонта, епископа Констанцы,
Страшного Суда Божия

( исходный текст на греческом ):
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ

http://oimos-athina.blogspot.com/2022/0 … .html#more

( есть также на сербском ):
Визија Светог Нифонта о страшном суду - БУДУЋИ СУД
https://forum.krstarica.com/threads/viz … ud.330634/

Это один из моих первых переводов) 
Так меня поразило видение святителя Нифонта,
что мне захотелось перевести его на русский.

      Однажды старец Нифон помолившись вечером к Богу,
лёг почить как обычно на камнях. Была полночь и не спалось ему.
Смотря на небо и звёзды, на чистый свет луны, стал он думать
о грехах своих и о приближающемся дне Суда Господня.

      Внезапно небо начало сворачиваться как свиток и взору его
явился Иисус Христос, стоящий в Силе и Славе всего войска Небесного:
ангелов, архангелов, воинств страшных в силе своей, разделенные на полки
и подчиняющиеся его Стратигам. Иисус сделал знак одному из Стратигов
и сказал:- "Михаил. Михаил хранитель завещания, возьми с войском своим
Трон моей Славы и поставь его в долине Иосафат, и там его установишь
в месте моего Первого пришествия. Потому что приближается время
получить каждому по делам его. Сделай быстро это, потому что подходит
время Мне судить тех, кто поклонялся идолам и не принял меня как
своего Создателя. Потому как полюбили камни и дерево, которые Я им дал
для их нужд использовать. Все они рассыпятся как горшки глиняные.
В том числе и еретики, которые Меня разделяли от Отца Моего, которые
осмелились говорить об Утешителе Души как о создании.
Горе им, теперь ад их ожидает.

Сейчас покажу иудеев которые меня распяли и не верили в Мою Божественность.
Мне дана вся Сила и Власть. Я Судия Правый и Честный. Тогда, когда распяли меня
на Кресте, смеялись и говорили: других спасал, пусть спасёт Себя Самого.
Сейчас я имею возмездие и воздам его. Я буду судить этот развращенный род и семя,
и проверю и накажу, потому что не расскаивались когда Я им посылал возможность.
Я им давал возможности раскаяться, а они гордились. Теперь я исполню возмездие.

Так же воздам содомитам, которые своими делами заполнили землю и воздух своей вонью.
Тогда их сжёг и сейчас сожгу, потому как не захотели Благодати Святого Духа, а хотели
благ духа дьявольского. Накажу всех монахов, которые не остались в послушании
и вошли во тьму, как дикие развязанные жеребцы. Не сберегали себя в своем венчании
и постриге, а свернули бессмысленные в блуд, который им ловушкой был от дьявола,
связал их этим и бросил в глубину ада Не слышали о боязни попасть в руки на осуждение
Бога Живаго? Не слышали о наказании, которое применю к таким?
Призывал Я их раскаяться и не раскаялись.

Осужу всех воров, которые своими делами и до убийств доходили.
Я им дарил возможность измениться, но они не придавали этому никакого значения.
Где их правые дела? Показал я им сына блудного, как пример, чтоб не теряли надежды,
но они на Мои законы не смотрели и от Меня отреклись. И повернулись к греху и пошли к нему.
Что же пускай идут в огонь вечный, который сами и разожгли. Но и всех, кто злопамятствовал,
и их предам мукам которые заслужили, потому что не хотели мира Моего, но оставались
в жизни сердящимися, жёлчными и злыми. Завистников за златом и дающих деньги в рост,
над богатствами молящихся - уничтожу и брошу на них весь гнев Мой, потому что надежду
имели на золото и Меня знать не хотели, словно не знали Моей заботы о них.

И тех лжехристиан, которые доказывали что Воскресения из мёртвых нет,
а происходит реинкарнация - их рассплавлю в огне геенны как свечи;
тогда и поверят в Воскресение. Отравители, маги и все похожии с ними
будут мучимы беспощадно.

Горе тем, кто упивается и играет на гитарах, предаваясь невменяемому веселию,
танцуя мерзко и думая хитро. Я их звал, но не слышали меня и жаловались на Меня.
Теперь червь да съест им сердца их. Всем даровал милость и раскаяния, но никто
не придал значения. Вгоню в мрак всех тех, кто не считался со Святыми Писаниями,
писанными через Святых Духом Святым.

Сужу и тех, кто занимается предприятиями дьявольских войн
и имеет надежды на мечи их, щиты их, копья их и прочее.
Тогда узнают, что надежда только на Бога быть должна, а не на создания Его.
Испугаются и оправдаться захотят, но не смогут, потому что Я Судья и Я воздаю.

Осужу всех царей и владык, которые меня огорчали своими бесправиями.
Правя нечестно и в ущерб народам, судя нечестно и гордо, в ущерб людям
и за это бравшие взятки. Моя же власть неподкупна. За неправду их подлежат
исчезновению. Тогда поймут как страшен Я и забираю власть владык,
тогда поймут, что Я страшнейший из всех царей земли. Горе им, ад их ожидает!!!
Потому что со скрежетом зубов проливали невинную кровь, кровь детей своих
и дочерей своих!!!

Но какому гневу подвергну тех, кто от меня плату принимая за труды,
не был истинным пастырем? Которые разоряли Мой виноградник
и разгоняли Моих овец? Кто пас золото и серебро, а не души;
и требовал подаяний из выгоды? Каково наказание будет им?
Насколько страшно будет наказание? Изолью Мой гнев на них
со всею силою Моею, уничтожу их! Овец и телят мечтали иметь
в стадах своих, а о Моих овцах не думали, не интересовались ими.
Накажу Моим посохом и Моим кнутом биты будете за ваши грехи.
Но и священников, смеющихся и чувствующих в моих церквах
как в доме своём - как их накажу? Отправлю их в огонь вечный и в тартар.
Пришёл и иду - есть ли у кого смелость встретиться со Мною?

Но горе тому, кто имеет сущность грешную и попадёт мне в руки!!!
Потому что каждый предстанет передо мною гол и наг.
Сможет ли тогда нагло предстать предо Мною?
Сможете ли смотреть Мне в лицо? В каком благообразии предстанут
пред Моим Вседержимым могуществом?

Буду судить также всех монахов, которые не исполняли обетов данных Богу
и отступившим от них; винных пред Ангелами и Людьми. Одно клявшихся делать,
другое делавших? С высоты облаков сброшу их в бездну!!! Не хватало им своих
беззаконий, но притягивали и других. Лучше бы было для них не отрекаться мира,
чем отрекшись жить в злобе и блуде. Я СУДИЯ. Я воздам всем кто не хотел раскаяться.
Я буду их судить ибо Я Судия Праведный." Слова эти Христа разносились как гром
среди всего войска Сил Христовых. После этого приказал Господь принести Ему
книги СЕМ И ВЕКОВ жизни людской.  И снова Михаил архангел исполнил этот приказ.
Из дома Завета принёс он их. Это были огромные книги. Потом встал он поотдаль,
наблюдая как Господь листает историю веков. Взяв Господь первый век, начал читать:
"Отец, Сын и Святой Дух Един Бог в Трёх лицах. От Отца родился Сын и Создатель Веков.
Потому что Словом Отца, Сыном созданы Века; созданы невидимые Силы.
Установлены Небеса. Земля. Земные стихии. Моря. Реки и вся обитающая в Них.
Затем прочёл дальше: Образ невидимого Бога - это первый человек Адам с женою его Евой.
Адаму дано было указание от Вседержителя Бога всего видимого и невидимого создания.
Был дан один Закон, который должен был быть исполнен всеми силами для безопасности
самих же людей; должен был быть исполнен этот Закон в точности, для того,
чтобы они помнили о Своём Создателе, и о том что ОН всегда вверху над ними."
Помолчав, стал читать далее "Нарушение закона образом от лика Божиего
произошло от невнимания и необдуманности поступка этого и от обмана хитрого,
в который он введен был. Согрешил человек и изгнан был из рая.
Праведное решение и приговор Бога. Не мог находится в Святом месте
Божием нарушитель!!!" Немного ниже снова стал читать: "Каин напал на брата
своего Авеля и убил его, по наущению дьявола. Должен сгореть в геене огненной,
так как не раскаялся в этом грехе. А Авель достоин жизни вечной."
И так постепенно читал все книги Веков, пока не дошёл до конца - до Века Седьмого
прочтя: "Начало Века Седьмого есть конец всех веков. Главным признаком этого века
становится недоброта и жестокость, ложь и асплахния - (неплодность или не рождающие
плодов добрых) Люди Седьмого века хитрые, убийцы с притворной любовью, порочны,
легко впадающие в содомию и грехи её. Пройдясь взглядом дальше по записям,
поднял Господь печальный взгляд к Небу. Одной рукой опёрся о колено, а другой
прикрыл глаза. И так задумавшись просидел долгое время. Потом прошептал:
"Истинно этот Век Седьмой превзошёл в своём зле и нечестии и блуде все предыдущие!"
Затем начал читать дальше: "Эллины и их идолы были повержены и разрушены
в момент, когда Моё нетленное тело вешали на Крест и вбивали гвозди в Него."
Помолчал немного и снова направил взгляд в книгу: "Двенадцать Владык
Величайшего Царя, белоснежные как свет - взволновали Море, закрыли пасти зверям,
просветили слепых, задушили духовных драконов, накормили голодных и сделали
богатых нищими. Наловили как рыбаки отмерших душ множество, дав им жизнь снова.
Велика им плата от Меня!!! Я Любящий выбрал свидетелей борющихся для Моей Славы.
И дружба их достала до Неба, и любовь их до трона Моего. И страсть их до сердца Моего
и обожание их горячит Моё сердце. И Слава Моя и Царство Моё вместе с ними!!!"
Повернув голову ввысь прошептал: "О красивейшая Моя и драгоценнейшая Невесто.
Сколькие злодеи пытались тебя замучить и заразить!!! Но Ты не предала Меня - Жениха Твоего!!!
Неисчисленные ереси тебе угрожали, но камень на котором Ты установленна, не соскользнул.
Потому что вратами адовыми да не одолеют тебя!!!" Дальше стал читать о людях умерших
и не омывших своих дел покаянием. И было их столько, как песчинок на берегу морском.
О всех Он читал и недовольно качал головою Его и вздыхал с тяжестью и горечью.
Неисчислимое множество ангелов замерло рядом с Ним, в благоговении, видя
праведный гнев Судии. Дойдя взглядом до середины Века сказал:
"Этот Век наполнен вонью грехов от людских дел, которые лживы и вонючи:
разложение, убийства, вражда , ненависть и злоба. ХВАТИТ! ОСТАНОВЛЮ ЕГО в средине!!!
Прекращу владычество греха!
И говоря эти гневные слова дал знак Архистратигу Михаилу произвести знак Суда.
После чего, тот со своим войском, поднял трон Господень и удалились.
После него удалился Гавриил со своим войском, поя псалмы и "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф.
Вся и всей земли Слава Его!" После этой величайшей клятвы возликовали небо и земля.
За ними последовал третий Архистратиг Его - Рафаил с войском его, поя гимн
"Ты есть Свят Господи Иисус Христос, во Славу Бога Отца. Аминь"
Наконец им последовало и четвёртое войско во главе с владыкой его, который был
Бел и Блестящий как Свет и вид имел Сладчайший. И пели они гимн удаляясь
"Бог Богов Господь прорёк и призвал землю с восхода Солнца до захода его.
С Сиона его Благость и Благолепие. Бог наш Видимый явился и Бог наш не промолчит!
От Него огонь исходит и гроза вокруг Него бушует. Встаёт Бог судить землю и всё что на ней
наследовали народы". Начальником над этим войском стоит Уриил. Через некоторое время
принесли пред Господа Крест Его прославленный. И светился он светом как молния,
и распространял запах вокруг неописуемо сладкий. Сопровождали его два войска Доверия и Силы.
Видение этого было очень великолепно и полно величием. Многочисленные Силы Ангельские
гармонично пели псалмы: "Возвеличиваю тебя Боже мой Царь мой, да святиться Имя Твое во веки. Аминь."
и другие пели "Величаю Тебя Господи и подножие ног Твоих, Свят Ты! Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйа!"
Затем снова дано было повеление Господа - приблизиться к нему Держащему Архистратигу Михаилу.
В тот же час появился и один Ангел, держащий трубу огромную и громкую.
Господь взяв в руки Его трубу, протрубил три раза и сказал три слова.
Затем отдал её Михаилу и приказал ему : "Приказываю тебе со всем Божиим войском
твоим рассыпаться по всей земле, и на облаках собрать Мне всех святых Моих и с юга,
и с севера, и с востока, и с запада. И собрать их здесь всех для приветствия со Мной,
как только протрубит труба."
После этого всего бросил Праведный Судия взгляд на землю и увидел...

Мрак, туман, горечь, печаль, горе и копоть. Ужасная тирания сатаны повсюду!
С манией и чудовищно быстро дракон разрушает и сжигает всё вокруг, как траву,
видя ангелов Господних, готовящих ему вечный огонь. Только увидел Господь всё это,
призвал тут же ангела, вида огненного, сурового и страшного, безжалостного,
имевшим под началом его войско, следящее за огнём адовым и сказал ему :
"Возьми посох Мой, который связывает и разрушает, возьми с собой
и неисчислимое войско ангелов твоих, самых страшных, несущих стражу над адом
и всех в нём. Идите в Море мыслящее и найдите следы князя, правящего им(морем).
Схватите его с силой крепко и бейте его Моим посохом безжалостно, пока не отдаст
вам всех до последнего из войска его хитрых духов; и ввергните его в самые дальние
и безплодные круги ада!!!

И после того как сие было приготовлено, даден был знак ангелу,
держащему трубу - трубить сильно.

В тот же час, внезапно произошла тишина, будто замерла вселенная.
Страх и ужас объял Вселенную.
Вся небесныя и земныя задрожали от страха.
И тогда зазвучала третий раз труба и встревожил звук её весь мир.
И мёртвые восстали в мгновение ока. Страшное видение.
Их было больше, чем песка в море. Одновременно как густой дождь
спускались к земле ангелы для приготовления места для трона
и провозглашали громогласно: "Свят Свят Свят Бог Саваоф
и устрашения всему и всем на земле!" Стоял весь народ земной
и смотрел со страхом и ужасом на власть Божественную,
спускающуюся к земле. В это время, когда стоящие смотрели ввысь,
началось неимоверно сильное землетрясение и гром и молнии.
На равнине, приготовленной для Суда. И испугались ещё больше все.
Тогда твердь небесная начала сворачиваться как свиток и появился
Честный Крест Господень, светящийся как солнце и излучающий
дивные Божественные радуги вокруг. Держали его Ангелы перед Господом
нашим Иисусом Христом и Судиёй всех народов и племён, который
приближался. Ещё немного и стал слышен гимн неизвестный нам:
"Евлогимэнос о эрхомэнос эн ономаты Кириу. Феос Кириос.
критыс эксусиастыс. архон иринис". "Благословен грядый во имя Господне!
Господь Бог Судия и Владыка, Начало мира!" Только заканчивается
это громогласное славословие появляется Судия на облаках сидящий
на троне огненном и светом Его заливающий и небо и землю.
Все на земле и ангелы и воскресшие, и видящие всё это замерли...
И внезапно воскресшие из мёртвых начали постепенно, то один, то другой
как бы блистать и светиться. В тот же миг подхватывались они на облаках
и неслись для встречи с Господом. Но всё же большинство осталось их внизу,
никто их не подхватил. И были они охвачены печалью и скорбью, потому что
не достойны они были подняться ввысь, и это было для них как яд и жёлчь в их душах.
Упали все они на колени пред Господом и снова встали.
И воссел на приготовленный трон Судия Страшный и собралось вокруг Него
войско Его небесное и объял всех страх и ужас! Все, кто был восхищен на облаках
для ответа пред Богом были справа от Него. Остальные были поставлены слева от Судии.
Это были иудеи, вельможи, владыки, архиереи, иереи, цари, множество великое монахов
и простых людей. Стояли посрамлённые, униженные и опечаленные своей неизвестностью.
Лица их выражали печаль и муку, и вздыхали они громко и горестно. Все были в глубокой печали,
и не видели чтобы пришло им утешение. Все кто стоял справа от Господа, как бы были
светящимися, как солнечным светом. Только это свечение отличалось тонами цвета
на каждом из них. Одни имели цвет бронзовый, другие белый, третьи медный.
Все они имели благочинный вид и отличались каждый славой своею. Было от них
свечение как от молнии. И да простит меня Господь - все в славе их были похожи на Него.
Господь повернув голову Свою посмотрел в каждую сторону. Смотря направо взгляд Его
выразил довольство и улыбнулся Он. Но когда посмотрел налево - вознегодовал
и разгневался, и отвернул от них лицо Свое. Тогда голос громкий и чистый произнёс к тем,
кто справа: "Прийдите благословенные Отца Моего и наследуйте проготовленное Вам
царство с начала сотворения мира. Голодал Я и Вы накормили меня.
Хотел я пить и вы напоили Меня, странник был Я, и вы мне дали приют.
Наг Я был, и вы дали мне одежду. Был Я болен, и вы проведали меня.
Был я в заключении, и вы пришли ко мне".
Удивились они и ответили: "Господи никогда мы не видели Тебя голодным
и не накормили тебя. Никогда мы не видели Тебя мучимым жаждою, и не поили тебя.
Никогда мы не видели Тебя странником, и не приютили Тебя. Никогда мы не видели
Тебя нагим, и не дали Тебе одежду. Никогда мы не видели Тебя в болезни, и не посетили Тебя.
Никогда мы не видели Тебя в заключении, и не приходили к Тебе."
Ответил Он : "Аминь говорю Я. Как однажды сие вы сделали братиям Моим меньшим
то Мне вы это сделали."
Повернув голову к изгоняемым, грозно и с омерзением произнёс:
"Уйдите от меня вы в вечный огонь, уготованный дьяволу и ангелам его.
Был Я голоден и не накормили вы Меня. Жаждал Я и не напоили вы Меня.
Странник был Я и не приютили вы Меня. Наг Я был и не одели вы Меня.
Болен был я и не посетили вы Меня. В заключении был Я и не пришли вы ко Мне."
И спросили те удивлённо: "Господи когда мы видели Тебя в заключении
и не пришли к Тебе" И ответил Он: "Аминь, говорю Я. Раз не сделали вы этого
для братьев моих меньших, то и мне не сделали. Пропадите долой с глаз Моих,
проклятие земли. В тартар - там где скрежет зубов слышен.
И мучение и горе вам будут безконечные."

Лишь только принял это решение истёк с восхода огромный огненный поток,
который бурно тёк на запад, был он так широк как море.
И грешники с левой стороны от Господа бывшие, начали дрожать испугавшись,
и увидев, что надежды к спасению у них нет. Но Праведный Судия приказал всем
— и верным ему и неверным - войти в поток огненный, для испытания огнём.
Первыми в поток вступили, бывшие от Него справа. И выщли из него блестящими
как переплавленное золото. И дела их не сгорели, но показали светлость и посвещение.
И за это они удостоились объятий Господа. После них пришли к потоку изгнанные
и вошли в поток для испытания делами их. Но так как были грешны, то огонь стал их жечь,
и поток их втягивал в себя. И дела их сгорели как солома, а тела их нет, но остались гореть
на годы и на века нескончаемые вместе с дьяволом и демонами его. И не смог из них выйти
никто из этого огненного потока. И стали заложниками в огне, потому что заслужили
этого осуждения и наказания.

Как только ад забрал грешников, встал и праведный Судия с трона Его в окружении ангелов,
пребывающих в благоговейном страхе пред Ним и поя псалмы:
"Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдёт Царь славы!
Господь Бог. Бог Богов вместе с Ним все святые его, насладятся вечным наследием"
И другое воинство подпевало в продолжение: "Благословен идущий во имя Господне,
со всеми кто удостоился милости называться сынами Его.
Господь Бог с сынами Нового Сиона явились с Ним."
И Архангелы приветствуя новых жителей, удалялись во все стороны поя :
"Придите в объятия Божии неизменившие Богу нашему Спасителю.
Приходяшие и исповедавшие Его в псалмопениях неизменно"
и следующее воинство воспевало: "Бог Великий Господь и Царь Великий
и воссел на земле и крепко держит в руке Его всю землю, и всё её окружающее.
Это и другое пение слушали все находящиеся с Иисусом Христом, направляясь
к Небесной Палате Господней, и сердца всех святых дрожали от радости.
И сразу же закрылись за ними врата дома брачного. И тут же призвал Царь Небесный
своих верховных Архангелов. И явились к Нему Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил.
И начальствующие над их воинствами. И за ними пришли Двенадцать светочей Мира
— Апостолы. И дал им Господь Славу блестящую и двенадцать тронов, чтоб сели они
поблизости с их учителем Христом в огромном почёте.
И вид они имели блистающий и неописуемый. Светом вечным блистали одежды их.
Были они величественны и прозрачны как жемчуг, что даже Архангелы на них смотрели
в восхищении.
В конце дал им двенадцать хрустальных венцов, украшенных драгоценными камнями,
которые блестели ослепительно когда держали их над их головами славные ангелы.
После этого пришли к трону Царскому 70 апостолов. Получили и они заслуженные почести и награды.
Только их венцы были более блистательными и чудесными. Теперь пришёл черёд мучеников.
Они приняли славу и место в великом воинстве ангелов, став на место сброшенного с небес
воинства вместе с Денницей.
Стали мученики ангелами и начальствующими над воинствами небесными.
И принесли им тут же венцы и возложили им на головы их святые.
Как блистает солнце так заблестали и они. И так святые мученики в божественной славе,
безмерно радовались и обнимали друг друга.
Потом внесли божественный трон иерархов, священников, дьяконов
и других церковнослужителей и увенчаны были и они венцами неувядающими и вечными,
соответствующими их рвению и терпению в духовном подвиге их.
Каждый венок был отличен от другого во славе. Так как отличны звёзды одна от другой.
Так стали священники и дьяконы более блистательны, чем другие иерархи.
Дано им было также каждому и по храму, для приношения духовной жертвы Господу
и святейшего благодарения Ему.
Затем вошло святое собрание пророков. Дал им Господь благовоние благовоний
— псалтырь Давида и гусли, и тимпаны, и танца свет, рассветный блистающий,
невыразимое объятие любовью и славословие Святого Духа.
Тогда попросил их Владыка Небесной Палаты спеть псалмы.
И начали они исполнять такую мелодию от которой все остальные умилились
и наполнились благодатью. Получив свои дары от Спасителя, остались в ожидании
награждения последующих. И были те награды такими что никогда глаз людской
таких не видел, и ухо людское не слышало, и на сердце человекам не приходило.
Тут вошло собрание множественное людей спасшихся в миру: бедные и владыки,
цари и частники, рабы и свободные. И стали пред Господом и Он их разделил
на милостивых и жалостливых, на непорочных. И дал им Рая Эдэмского
- палаты небесные и светлые, венцы богатые и великолепные, освящение и объятия,
троны и скипетры и ангелов для услужения им.

Потом вошли те, кто во имя Христа стали "нищими духом" и были возвышены необычайно.
Рукою Своею Господь дал им необычайной красоты венцы и наследовали они Царство небесное.
Затем сокрушающиеся от грехов своих получили от Святой Троицы огромнейшее утешение.

Затем праведные и незлые наследовали небесную землю, где течёт сладчайшее и прекраснейшее благоухание Духа Божиего. И они испытали неведомое наслаждение и удовольствие от того, что давала им святая эта земля. И венцы их излучали свет персиковый как бы предрассветный.
Затем вошли те кто "жаждал духовной истины и справедливости". Им воздана была честь правды и истины, как плата за их поиски справедливости. И самой огромной наградой им было видеть Возвышенного Господа Иисуса Христа, прославляемого и благословляемого всеми и вся, святыми и ангелами.
И затем вошли "гонимые за справедливость". И им была воздана честь и дана жизнь чудодейственная, и слава от Бога. И для них были установлены неописуемые троны, чтоб сидели они в Царствии Небесном. И даны были им венцы, как переплавленное серебро с золотом, неземной имеющие свет, чтоб видя этот их свет радовались и ангелы.
Затем после них вошло неисчислимое число язычников  которые не знали закона данного Христом, но сами по себе, имеющие в себе добро и правду совести. Многие из них были как солнца от чистоты и наивности их. Господь подарил им Рай беззаботный, венцы, отливающие стальным цветом и украшенные лилиями и розами. Но из-за того что не были они крещеными, были они слепы. Они не видели славы Господа, потому что крещение это есть свет и око души. Поэтому тот кто не получил крещения, но работал не уставая и совершал благое, получает радости рая и все его блага, наслаждаться его благовонием и сладостью, но не может видеть всего его великолепия .
Затем вошло, увидел Жених, целое воинство святое - те, кто был детьми христиан. Все они выглядели примерно тридцати лет. Посмотрел на них с радостью во взоре Христос и сказал: "О хитон нерукотворный крещения, но дел не вижу. Что делать мне с вами?" И ответили они ему храбро: "Господи, лишены мы были на земле Твоих благ, так не откажи нам в них теперь, когда мы приблизились к Тебе" И улыбнулся Христос снова и одарил их небесными благами. Получили они свои венцы целомудрия за своё незлобие и во всех делах; все воинства святых и ангелов восхищённо на них смотрели.
Чудом было это - видеть все эти воинства святых ангелов, торжественно поющих сладкие гимны, восхищённых этими действами Господа. Затем смотрит Жених - приближается к Нему, освещённая великолепным божественным светом Невеста, распространяя вокруг себя по всей Палате благовония небесного божественного миро. И на красивейшей голове Её сиял несравненный царский венец, излучающий свет. И ангелы ослеплены были красою Её и святые замерли от благоговейного вида Её. Благодать Святого Духа держалась над Нею как диадема. Входила Она в божественный чертог в неисчислимом множестве девственниц, поющих непрерывно гимны и славящих и хвалящих Бога. Когда приблизилась Великая Царица к Жениху вместе с Её окружением из святых девственниц, поклонилась трижды Ему.
Тогда Великий Призывающий, поражённый красотою Её, склонил голову Его пред Великою Его Матерью, отдавая Ей часть и славу. Она приблизилась к Нему с благоговением огромнейшим и благодатью и обнялись Они, бессмертным и неумирающим поцелуем приложилась Она к руке Его. После поцелуя сего божественного одарил Господь всех дев блистательными платьями и многоцветными сверхсветлыми венцами. И сразу же приблизились к Ним все духовные Силы, поющие гимны и славящие и освящающие ЕЁ.
Тогда встал с трона своего Жених, и с Матерью Его справа, и с Величайшим Предтечей Чудодействующим слева, направился к выходу из чертога брачного. В сторону Палаты Божией, в которой находились дары несметные, которых никогда не видело око человеческое, о которых никогда не слыхало ухо людское, и на сердце человеческое не приходившие мысли о них никогда. Лишь только увидели все из его окружения эти дары, исполнились благодатью и стали праздновать и радоваться. Но не мог всей той радости, которой были исполнены все любящие Бога, старец Нифон описать.
И сколько не просили его об этом, он отвечал: "Не могу дети мои я описать это всё, потому что нет таких слов человеческих и чувств, которыми можно было описать это действие, происходящее рядом со Спасителем."
...Ну вот. "Когда разделил между всеми своими святыми те дары, неописуемые и невиданные, призвал к Себе Херувимов, чтоб окружили трон Его. Затем сказал, чтоб их окружили их Серафимы. За ними Силы Держащих троны. Начальные Держащих. и Силы небесные. и Силы Сил небесных. Чтоб стали как стена стену окружающая. Справа от Палаты веков, в большм благочинстве стал Михаил и воинство его. Слева стал Гавриил и воинство его. На западе стал Уриил и воинство его. И Рафаил с воинством его стал на востоке. И такое множественное и великое было это воинство. И опоясали они Палату Божию чудесную как великим сиянием.
И всё это было исполнено по заповеди Господней Великого Бога и Спасителя всех святых. "Но самое величайшее откровение было дано святому Нифону в конце." САМ Великий Отец единородного Его Сына, Родитель, Свет Невиданный и Нескрытый засветил внезапно вместе с Сыном и Святым Духом сверху над этой необъемлемой Палатой и Силами окружавшими её. Осветил эту чистейшую Палату со всеми Силами её так как освещает Солнце всю землю. Так осветил всё и всех Отец Милосердия. И так же как губка впитывает в себя вино и удерживает его, так же все святые впитали в себя наполнились несказанным трёхсолнечным Божественным Светом и так царствовали непрерывно во веки. С этого часа не существует для всех их ни дня. ни ночи. Только есть Бог Отец и Сын и Святой Дух - нежность немерцающей жизни, наслаждение и удовольствие
Затем произошло глубокое молчание. И после него первое воинство, окружавшее Палату на веки вечные, многогласно исполнило несказанное благословие и славословие, и сердца святых затрепетали от невиданной радости и полноты. От первого воинства славословия перешли ко второму воинству Серафимов. И начали они славословие неописуемое и неизведанное. Как мёд выливалось оно для слуха святых и радовались они неописуемо всеми чувствами их. Глаза их видели невиданный свет . И запах впитывали они в себя божественный. Уши их слышали гимны вечных божественных сил. И уста их испробовали Тело и Кровь Господа Иисуса Христа новое в Царствие Небесном. Их руки поднялись вверх, в благодарности за дары эти, и ноги их исполняли танец. Так всеми чувствами они испытывали и наполнялись невыразимой радостью. Итак переходили гимны от одного воинства к другому по семи кругам. И исполнили псалмы четыри колоны Божии - четыри столпа Его - Михаил Гавриил Рафаил и Уриил. Слышал ли кто из нас совершенную гармонию И были их гимны и устрашающими и громогласными. Так гимны слышны были внутри Палаты, и снаружи. Песни священные!!!! Они зажигали сердца святых восторженной любовью в нескончаемых веках."
Когда всё это видел святой в большом экстазе и теории, он услышал голос Бога к нему: "Нифон, Нифон, красиво было твоё пророческое видение!!! Всё, что видел и слышал ты напиши в малейших подробностях, потому что именно так всё произойдёт!!! Я тебе это всё показал, потому что ты верный мой друг, любимое дитя, и наследник Моего Царствия. Будь уверен, сейчас Я посчитал тебя достойным быть свидетелем этих Святых Таинств. Потому что Я слежу за всеми правыми и мирными, которые дрожат при слове Моём" . Сказал сие, освободил Господь Нифона от страшного и многочудного видения, в котором он пробыл две недели в духе. Когда пришёл в себя Нифон, сидел в печали, задумчивости и огромном раскаянии. Слёзы его текли рекою и проговорил он: "Невероятно. Как мне блудному досталась такая милость. Чего ожидает жалкую мою душу?
Как смогу я там находится, грешник! Как я смогу извиниться пред Судьёю! Где упрячу я грехи свои? Ах, мирской и несчастный. Не вздыхаю и слёз не лью за грехи мои!!! Расскаяния не имею!!! Благотворительности не делаю, милостыню не подаю!!! Молитву не вершу!!! Любви нет во мне!!! Доброта и святость стоят от меня далеко!!! Стыд мне наказания заслуживаю я, а не награды!!! Что делать мне бедному и немощному? Куда мне деться, что мне делать, чтоб спасти душу мою? В каком положении мы окажемся там грешники!!! И как сможем дать ответ за наши дела земные пред Судьёй!!! Куда спрячу такое множество грехов моих? Ах мирской и несчастный!!! Не знаю что же делать мне!!! Глаза мои видят только позор мой и лицо моё в стыде!!! Ушами моими слушаю демонические песни!!! Носом моим вдыхаю земные ласкающие запахи!!! Рот мой набиваю многоядениями. Горе мне горе!!! Руки мои держатся за греховное!!! Тело моё катается только о болоте греха и безделия желает только лежания в кровати и объедания!!! Ох, беззаконник и помраченный и разрушенный!!! Куда мне бежать!!! Кто спасёт меня от тьмы внутренней тартара!!! Кто избавит меня от скрежета зубов? Горе мне !!! Брезгую собою мерзким и гадким!!! Лучше бы было мне не рождаться!!! Ах, какой Славы могу лишиться, тёмный!!! Какая плата, какие венцы, сколько радости, веселия потеряю, потому что подчинился греху!!!
Бедная душа!!! Куда пойдёшь? Что изберёшь? Где твоя борьба где твои достоинства? Горе тебе грешной и несчастной! Где место тебе будет в тот день? Сделала ли ты что-нибудь хорошее, чтоб понравилось это Богу? Закопчённая в печи. Как выдержишь это ? "Горе горе горе" в тяжкие времена, для живущих на земле!!! Ах, несчастная и грязна, хотевшая только кататься в гниении, безостановочно работавшая на желудок свой!!! Беззаконная и погрязшая в грехах! Какой стыд тебе пытаться даже посмотреть на Иисуса!!! Какими глазами отразишь свет глаз Богочеловека? Этот нежный взгляд! Скажи, скажи мне! Видел же ты все те чудеса Господни, которые он произведёт! Скажи мне душа моя, имеешь ли дела достойные для Славы той? Как прийдёшь туда, если загрязняешь крещение от Бога? Горе тебе тогда, заражённая моя душа!!! Предстоит тебе вечный огонь, и где тогда будут грех и отец его, спасающие тебя? Господи Господи мой! Спаси меня от огня, от скрежета зубов и от тартара!!!!" Этими словами молился с тех пор святой .
В некоторые дни видели его проходящим, тянущим ноги еле-еле и горько вздыхающим и печалящимся со слезами. Сопоставляя всё с увиденным в видении сделал он всё, что смог, для нас. Своей молитвой, чтоб заслужить обещанное ему. Часто-часто, когда снова он погружался в воспоминания виденного, видели его другие не в себе. Горел от явления Святого Духа светом светлым и вздыхал, приговаривая " Господи помоги и спаси мою помраченную душу"

+2

2

http://www.diveevo.ru/files/file_476.jpg

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ, СТРАШНОМ СУДЕ И АНТИХРИСТЕ


Иеремия, Митрополит Гортинский и Мегалополисский

Ἱερεμίας Φούντας (Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως)

Седьмой член Символа веры говорит: «и паки пришедшаго со славою судити живых и мертвых, его же царствию не будет конца».

Вопр.: Что говорит Священное Писание о Втором пришествии Христа?

Ответ: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же обрзом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11). Это было сказано Апостолам двумя Ангелами в самый момент Вознесения нашего Господа.

Вопр.: Что говорит Священное Писание о будущем Суде Христовом?

Ответ: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в вокресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28. 29) Это слова Самого Христа.

Вопр.: Что гворит Священное Писание о Царстве Христовом, которому не будет конца? («Его же царствию не будет конца»)

Ответ: «Он (Христос) будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему  Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки и Царству Его не будет конца» (Лук. 1, 32-33) Это слова Архангела Гавриила, сказанные им Пресвятой Деве.

Ворп.: Будет ли Второе пришествие Христово подобно Первому?

Ответ: Нет, оно будет очень отличаться. Во время первого пришествия Христос пришел и облекся ради нас многим смирением, но во время Его Второго пришествияпо Он придет нас всех судить во всей Своей славе и вместе со всеми Своими Ангелами. См. Матф. 25, 31 и далее.

Вопрос.: Он будет судить всех людей?

Ответ: Безусловно, всех, без какого-либо исключения.

Вопр.: Как Он их будет судить?

Ответ: Совесть каждого человека будет для всех открыта. И не будут сокрыты не только дела, которые мы творили в течение всей нашей жизни, но и наши слова и тайные пожелания наши, и наши потаенные мысли. Апостол говорит: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и освятит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». (1 Кор. 4, 5)

Вопр.: И будут подвергнуты суду даже наши слова и наши мысли?

Ответ: Без всякого сомнения, Он нас будет судить… Разве только если мы не покаемся и их не оставим (наши грехи и прегрешения) во время священного Таинства Исповеди и посредством исправления образа нашей жизни. Господь нам говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»(Мф. 12, 36)

Вопр.: Что же, если говорить кратко, произойдет во время Второго пришествия Христа?

Ответ: Мы этого не знаем. Следовательно, необходимо нам жить так, чтобы мы были бы всегда готовы к нему. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3, 9). «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человечекий»(Мф. 25, 13).

Вопр.: Существуют же знамения, которые предвещают грядущее Второе пришествие Христа?

Ответ: Священное Писание говорит об этих знамениях. Им будет «отступление-апостасия», то есть люди будут удаляться от Бога, охладеет любовь между людьми, умножится беззаконие, придут многие скорби и беды[b], будет проповедано Евангелие всем народам и придет антихрист. См.Матф. 21, 2 Фессал. 2, и книгу Откровение Иоанна Богослова.[/b]

Вопр.: Что говорит книга Откровения Иоанна Богослова?

Ответ: Онговорит о том, что мы говорили выше: Знамения, которые будут предшествовать Второму пришествию ХРИСТА: явление антихриста и война против Церкви Христовой, а в завершении явление Христа для того, чтобы сокрушить антихриста и чтобы принять Своих детей в Его царствие. Об антихристе см. 2 Фес. 2, 3 и далее, 13

Вопр.: В наше время мы видим появление многих замений Откровения. Что вы можете о них сказать? Приближается ли Второе пришествие?

Ответ: Прежде всего, мы должны сказать, что нам не следует быть безразличными к наблюдаемым знамениям времен. Господь нам говорит: «Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16, 3). То, что мы в действительности видим , что сбываются многие знамения Апокалипсиса, это должно вызвать у нас беспокойство и нам следует прежде всего каяться, потому что эти знамения имеют свой целью приводить к покаянию. Однако же необходимо быть внимательными в истолковании Апокалипсиса. Ошибкой будет, если мы станем говорить, что настало время Второго пришествия Христа, поскольку мы видим лишь исполнение некоторых предсказанных знамений, которые описаны в Апокалипсисе. Эти знамения  в некоторых измерениях означают какую то эпоху. Книга Апокалипсиса должна истолковываться «циклами». То есть: события Апокалипсиса происходят в  эпоху некоего малого цикла, при некой интенсивности. Но и в некую другую эпоху будут происходить те же события в период большого цикла, с большей интенсивностью. А в итоге, в одну другую эпоху будут совершаться эти события, являться эти знамения Апокалипсиса,  а с еще большей силой интенсивности они будут появляться в весьма более большем цикле,  что произойдет накануне Второго пришествия Христова.

В качестве примера: в книге Откровения пишется, как об эсхатологическом знамении, что станут горькими воды (Откр. 8, 10-11). В наши дни во время известного события аварии на Чернобыле[1], мы видели обостренное осуществление этого пророчесва. Однако и  в предшествующие времена люди, но в меньших размерах, видели осуществление этого пророчества также. Итак, было бы весьма ошибочно тогда говорить людям о том, что наступает Второе пришествие Христово, поскольку поисходили некоторые предсказанные знамения, о которых пишется в книге Откровения. В принципе те же знамения будут происходить и позднее, как и происходили, потому что Апокалипсис истолковывается «циклами». [u]Однако верным является то, что в наши временая случаются многие знамения, о которых пишет Апокалипсис, которые появляются с еще большей интенсивностью в отличие от предыдущих времен. И это не должно нас делать безразличными, но нам следует пробудиться от нашего безразличия и пробуждение нас приведет к  покаянию.

Вопр.: Кто такой антихрист?

Ответ: Антихрист будет человеком, который законным образом родится от отца и матери, однако в которого войдет дьявол. И дьявол сделает его своим орудием, особенным избранным своим орудием для того, чтобы вести войну с Церковью Христовой.

Вопр.: Почему называется «Антихристом»?

Ответ: Говорят так, потому что он является противником Христа, но и по другой также причине, потому что он введет в заблуждение, соблазнит многих людей, он примет внешне облик Христа. Он явится как добрый человек, как агнец, в то время как он является в своем сердце зверем. Послушайте, что о нем говорит в одном из стихов апостол и евангелист Иоанн: «И я увидел другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» (Откр. 13, 11). Внешне антихрист постарается принять облик агнца, поскольку в виде Агнца явился наш Христос (см. Откр. 14, 1). Итак, антихрист постарается внешне имитировать Христа, для того, чтобы прельстить многих людей. Христос же совершал чудеса? Чудеса будет представлять и антихрист (см. Откр. 13, 13-15а). Разве Христос не имеет знамение, Честной Крест? Апокалипсис говорит нам, что знамение, «начертание» (χάραγμα)будет иметь и антихрист.

Вопр.: Что это за знамение антихриста?

Ответ: Это число из букв, χξς', 666 (См. Откр. 13, 18)

Вопр.: Что означает это знамение, это число?

Ответ: Трехбуквенный символ, χξς', которое дает число 666, имеет крайние буквы  χς', которые означают Христа. Антихрист постарается внешне явиться в виде Христа, как мы уже говорили. Однако же в его сердце, на самом деле, будет ξ, как свидетельствует средняя буква этого трехбуквенного символа. Буква ξ явяется удивительной и странной буквой, она свидетельствует о своебразном характере, оно представляет и являет змея. Таковым будет антихрист: он будет «ξ», в противовес тому, что являет «χς'». Он в себе будет заключать проклятого змея.

Вопр.: Что такое число 666?

Ответ: У иудеев и греков существовал обычай какое-то имя выражать с помощью его числа. Находили число какого-то имени с помощью сложения чисел, которые представляют в виде букв алфавита. Соотвественно в Апкалипсисе не называется имя антихриста, но его число. Им является число букв его знамения χξς'. Х это 600. ξ это 60, а ς' это 6. Весь трехбуквенный символ дает число 666. Это число дало имя некой личности, Римского императора, гонителя Церкви, во время, когда писал Апокалипсис Иоанн Богослов.

Как говорят истолкователи книги Откровения, Иоанн Богослов имел в виду императора Нерона. Выражение «кесарь Нерон» в еврейской письменноси дает число 666. Так описывает в Апокалипсисе Иоанн антихриста в главе 13, под него подходит личность Нерона. Итак, к нему Иоанн или же к другому лицу относит число 666, потому что сумма цифр его имени,  дает это число. Однако же это число подходит и другим предтечам антихриста, всех эпох, но главным образом оно соотвесвует антихристу, к которому в точности применимы все те характеристики, о которых говорит в своем Апокалипсисе Иоанн Богослов.

Вопр.: И все предтечи антихриста, от Нерона и до главного антихриста, будут иметь такое имя, которое в сумме бы  давало число 666?

Ответ: Безусловно, этот вопрос нам дает право говорить о том, что число 666 выражает нечто более глубокое, в целом характер антихриста, а не просто нам дает его имя, точно также как и трехбуквеный символ χξς' выражает характер антихриста. В действительности же число 66 является таинственным числом. Оно состоит и трех 6, 6 на 6 дает 36; если же мы сложим все числа с 1 и до 36, то мы получим сумму в 666. В другом случае дается истолкование, что 666 является символом неопределенности, хаоса. Оно является и символом антихриста.

Вопр.:Родился ли уже антихрист?

Ответ: Мы не знаем. Может быть и родился, …Однако же нам не следует с увереностью говорить на эту тему, потому что предсказанные знамения Второго пришествия Христа, которые мы наблюдает в нашу эпоху, появляются в каждую эпоху. Однако верным является то. Как мы говорили, что в нашу эпоху  наблюдаются эти знамения с больше интесивностью и с больши напяжением. Во всяком случае, как нам говорит наш Господь, нам необходимо всегда бодствовать, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Он приидет (Матф. 25, 13).

Вопр.: Что такое Царствие Христа, о котором говорит седьмой член Символа нашей веры?

Ответ: Прежде всего, Царствие Христова это весь мир, во–вторых,  это все верующие на земле, а в третьих – это спасенные на Небе. Первое называется царством природы, второе называется царством благодати, а третье – царсвом славы.

Вопр.: Какое подразумевается из этих царств, когда мы говорим в Символе веры, что «ему же не будет конца»?

Ответ: Царство славы.

©перевод выполнен интернет-содружеством «Православный Апологет» 2016год.

http://www.agiazoni.gr/article.php?id=1 … 2579774421
http://apologet.spb.ru/ru/эсхатология-и-современность/2668-chto-neobkhodimo-znat-o-vtorom-prishestvii-strashnom-sude-i-antikhriste-ieremiya-mitropolit-gortinskij-i-megalopolisskij-2.html

+3

3

Беседы на Апокалипсис

протоиерей Олег Стеняев

Антихрист выйдет из колена Данова, он будет зачат от проститутки,
страшной блудницы, иногда она называется в Писании «вавилонской блудницей»,
хотя вавилонской блудницей называется еще и вся лукавая система вещей,
которая будет господствовать в мире. Зачатие будет совсем не непорочное,
оно будет очень даже порочное. Дьявол примет образ козла в пустыне,
и будет акт скотоложства. Бесовский козел, который страшно распалится
похотью с этой проституткой из колена Данова… Это будет очень порочное соитие.
Святые Отцы по-разному описывают противоестественное зачатие антихриста.
Например, св. Иоанн Дамаскин сомневался даже в возможности для злых духов
воспроизводить себя. Особенно остро велась полемика по вопросу:
были ли «исполины», рожденные перед Потопом от «сынов Божиих»,
зачаты от бесов. Или «сыны Божии», которые входили к дочерям человеческим,
– это потомки праведного Сифа, которые таким образом смешивались
с потомками нечестивого Каина. Святые Иустин Философ, Ириней Лионский,
Афиногор, Климент Александрийский, Тертуллиан и Амвросий Медиоланский
допускали, что злые духи, вступая в сексуальные отношения с земными
женщинами, могли рождать от них детей. Но такие отцы Церкви, как,
например, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Ефрем Сирин,
блаженный Феодорит, святитель Кирилл Иерусалимский,
блаженный Августин и другие по этому вопросу придерживались
противоположного мнения.

Когда я был на Святой Земле, сестры Горненского монастыря, которые
слушали мои беседы на Апокалипсис в аудиозаписи, обратили мое внимание
на то, что у святых Варсонофия и Иоанна по этому вопросу было суждение,
что зачатие антихриста произойдет с сохранением «девственности»
развращенной внутренне его матери, и именно неким неестественным
способом.

В настоящие время подобное «осеменение» может происходить и с видимым,
физическим сохранением девства. Но в любом случае этот вопрос остается
открытым для исследования.

И родится сын дьявола. Сатанисты во всем мире об этом узнают – у них будут
свои апостолы, свои эмиссары. Они будут поддерживать этого младенца,
они будут его оберегать, защищать. Когда он будет возрастать (он будет мальчиком),
они будут его воспитывать. Он будет очень красивый, он будет очень талантливый,
он будет просто гениальный. Внешне он будет выглядеть как человек без недостатков.
И он поразит весь род человеческий своей интеллектуальностью, своей гениальностью.
И люди буквально начнут боготворить его, они начнут преклоняться перед ним.

Преподобный Ефрем Сирин так описывает воцарение антихриста,
произошедшего от блудливой «девы»: «От оскверненной девы родится орудие диавола,
но это не значит, что он воплотится. Придет же всескверный как тать в таком образе,
чтобы прельстить всех: придет смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе,
неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый,
нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый;
уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия.
А при всем том с великой властью совершит он знамения, чудеса и страхования,
и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ.
Не будет брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида,
но благочинной наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится.
Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы,
все вдруг возымеют одну мысль и с великой радостью провозгласят его царем,
говоря друг другу: “Найдется ли еще человек столь добрый и правдивый?”»
Этому будет предшествовать разоблачение всех политических лидеров
и разоблачение разных религиозных систем и религиозных лидеров.
Что я имею в виду? Задача дьявола будет – скомпрометировать все партии,
все религии перед пришествием антихриста, чтобы, когда придет антихрист,
все только в нем одном видели бы чистоту, хотя в действительности
никакой чистоты в нем не будет.

Вы постоянно слышите о том, как один президент разоблачает другого президента,
один кандидат разоблачает другого кандидата. В свое время один православный
владыка в Америке написал, что скоро, наверное, президента Америки покажут
в туалете, чтобы у всех возникло отвращение к нему. Это все делается для того,
чтобы, скомпрометировав всех религиозных и политических лидеров, дать людям
только одну личность, которая в глазах всех станет безупречной.
Это будет сын дьявола – самая порочная личность за всю историю рода человеческого.
И еврейский народ, этот Божий народ, увы, будет в авангарде, они будут апостолами
сына дьявола, кроме тех немногих, которые примут Православие и будут
оставаться верными Иисусу Христу до конца. Это остаток, в каждом народе
есть остаток Божьих избранников, которые верны Богу до конца.
И Илия, сойдя на землю с Енохом, будет проповедовать именно
этим апостолам дьявола, будет говорить им, что они очень серьезно заблуждаются.
Енох будет проповедовать всем остальным народам, всем остальным племенам.
Их проповедь будет звучать в унисон, они будут говорить об одном,
и антихрист в великой ярости восстанет против них, они будут убиты,
причем это произойдет в городе Иерусалиме.

Преподобный Ефрем Сирин так описывает проповедь Еноха и Илии:
«Но прежде, нежели будет это, Господь по милосердию Своему
пошлет Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили
человеческому роду богочестие, дерзновенно проповедали всем
благоведение, научили не верить мучителю из страха, вопия и говоря:
“Это лесть, о человеки! Никто да не верит ей нисколько, никто да
не повинуется богоборцу, никто из вас да не приходит в страх,
потому что он скоро будет приведен в бездействие. Вот, святой Господь
идет с неба судить всех, поверивших знамениям его”. Впрочем,
немногие тогда захотят послушать и поверить этой проповеди пророков.
Спаситель же сделает это, чтобы показать неизреченное Свое
человеколюбие, ибо и тогда не оставит род человеческий без проповеди…»

И антихрист запретит их хоронить, они будут вдвоем лежать на земле,
но на третий день Господь их воскресит из мертвых, и момент
их воскресения – это будет сигнал, что наступает Второе Пришествие.
На небе появится знак креста, знамение Сына Человеческого,
и Господь будет устанавливать на этой планете Свой порядок
(Мф.24:30, сравн. Ин.3:13-14).

Но этому будет предшествовать последняя битва между силами добра и зла.
Общее название этой битвы – Армагеддон. Как сказано:
«И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр.16:16);
это будет последняя серьезная и решающая битва. Но Армагеддон не будет
происходить где-то в одном месте, он будет проходить по сердцам всех людей,
живущих на земле.

С помощью технических средств в дни антихриста будет контролироваться всё.
Любое ваше перемещение. Сейчас на Западе в каждом магазине установлены
видеокамеры, в каждом лифте – видеокамеры, в каждом подъезде – видеокамеры,
хотят устанавливать видеокамеры даже в местах общественного пользования,
в туалетах, в квартирах, чтобы контролировать человека везде.
Они говорят:
– Это ради вашей же безопасности, в вашу жизнь никто не будет соваться,
но надо же контролировать, мало ли, на вас террористы или кто-то еще нападет.
Борьба с терроризмом – это хитрая бесовская уловка.
Похоже, что теракты, которые совершаются и «исламскими» экстремистами,
баскскими экстремистами и всякими другими, все это контролируется
из одного центра на Западе. Вы обратили внимание, что после 11 сентября
в Америке, когда рухнули два здания, больше не было ни одного теракта?
А в это время они уничтожали Афганистан, Ирак, продолжают уничтожать.
Казалось бы, в ответ на это все террористы должны купить билеты
и полететь в Америку. Но ничего не происходит. Это очень интересно.
Например, теракт, который произошел в Беслане, был накануне
выборов в Америке. Если бы в Америке захватили школу, Буша никто
не переизбрал бы. Согласитесь, да? А то, что в России захватили школу,
сразу повысило его рейтинг. Он стал говорить:
– Ну, видите, в Америке же этого нет, а в России это есть,
    потому что там слабое руководство.
То есть, для него это плюс, очень серьезный плюс, они это разыгрывают.
Похоже, что есть действительно некий мировой центр терроризма,
но он не в Ираке, он, совершенно очевидно, не в Палестинской автономии,
он не в Каире, он, конечно же, в Америке. И оттуда его щупальца расползаются
по всему миру. Конечно же, рядовые американцы ни о чем таком даже
не догадываются, и возможно, что даже президенты Америки не понимают,
что они говорящие куклы в руках действительного мирового правительства.
Миром управляют транснациональные корпорации.
Сейчас почти не осталось на планете ни одного национального правительства.
Управляют транснациональные корпорации, такие, как Макдоналдс, Боинг,
– эти огромные корпорации могут сместить любого президента.
Это для нас – какие-то безобидные лепешки продают в Макдоналдсе.
Но так по всему миру. И эти корпорации собирают огромные деньги
– ни один бюджет крупного государства не обладает такими суммами,
как транснациональная корпорация. А для видимости они замещают
одного правителя другим, чтобы дать возмущенным людям выпустить пар.

Итак, время, в котором мы с вами живем, – это очень ответственное, сложное время.
Нам надо изучать Книгу Откровение Иоанна Богослова.

+1

4

vik.mi.67 написал(а):

Видение святого Нифонта, епископа Констанцы

оно очень похоже на "Видение Григория о Страшном суде»
из жития преп. Василия Нового,  [ греч. Βασίλειος Νέος ]
память 26 марта), в котором также описаны
и мытарства блаженной Феодоры

СТРАШНЫЙ СУД БОЖИЙ
ВИДЕНИЕ ГРИГОРИЯ, УЧЕНИКА СВЯТОГО И БОГОНОСНОГО ОТЦА
НАШЕГО ВАСИЛИЯ НОВОГО ЦАРЕГРАДСКОГО

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001
(  По благославению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II  )
https://coollib.com/b/116831/read


http://georgievka.cerkov.ru/2021/03/07/ … gradskogo/

http://www.diveevo.ru/530/


Нифонт Кипрский (IV в.),
епископ Константский,
преподобный.

Память 23 декабря

нашел вот такое его житие,
весьма поучительное:

https://zelomi.ru/nifont

и есть также его житие у свят.Димитрия:
Житие святого отца нашего Нифонта, епископа Кипрского
Память 23 декабря

Преподобный Нифонт был родом из Пафлагонской страны,
из города Плагиона, и был сыном одного знаменитого человека
по имени Агапит. В отроческом возрасте он был поручен
воеводе Савватию, присланному из Царьграда в Пафлагонию
царем Константином Великим.

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rost … atykh/1129

https://ru.m.wikisource.org/wiki/Жития_святых_по_изложению_свт._Димитрия_Ростовского/Декабрь/23

https://azbyka.ru/otechnik/bibliog/slov … j-rusi/249
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3924

и другие
https://monastery.ru/zhurnal/svyatye/po … usheniya-/

древнее, начала XIII века:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004639425/

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/sama … .php?l=588

0

5

0

6

В 3 Книге Ездры говорится о 3 Царствах в последние дни,
и у старца Элпидия об этом же -

3Ездр.12:22 А что ты видел три головы покоящиеся, это означает,
3Ездр.12:23 что в последние дни царства Всевышний воздвигнет три царства и покорит им многие другие, и они будут владычествовать над землею и обитателями ее
3Ездр.12:24 с бо́льшим утеснением, нежели все прежде бывшие; поэтому они и названы головами орла,
3Ездр.12:25 ибо они-то довершат беззакония его и положат конец ему.
3Ездр.12:26 А что ты видел, что большая голова не являлась более, это означает, что один из царей умрет на постели своей, впрочем с мучением,
3Ездр.12:27 а двух остальных пожрет меч;
3Ездр.12:28 меч одного пожрет того, который с ним, но и он в последствие времени умрет от меча.

https://azbyka.ru/biblia/?3Ezr.12

Как заговорщики, три больших государства в мире, страны с катастрофическими силами и управлением.
Первая — это страна медведя. Страна дракона. И страна змеи.
Страна медведя — это Россия. За которой следуют другие страны с большими силами.
В плане экономики и военной техники. Создадутся новые мировые границы из-за войны и политических договоренностей. Хитрые и задуманные с хитрой дипломатией европейских стран и Америки. Планы супердержав, которые заставят некоторые страны собраться, и которые принесут серьезные проблемы.

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_23503/


Лев символизирует Господа Иисуса Христа (Быт.49:9; Откр.5:5), провозглашающего поражение орла (сатанинских правительств):

3Ездр.12:29 А что ты видел, два подкрыльных пера перешли на голову, находящуюся с правой стороны,
3Ездр.12:30 это те, которых Всевышний сохранил к концу царства, то есть царство скудное и исполненное беспокойств.
3Ездр.12:31 Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал,
3Ездр.12:32 это – Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, Который обличит их и представит пред ними притеснения их.
3Ездр.12:33 Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их.
3Ездр.12:34 Он по милосердию избавит остаток народа Моего, тех, которые сохранились в пределах Моих, и обрадует их, доколе не придет конец, день суда, о котором Я сказал тебе вначале.
3Ездр.12:35 Таков сон, виденный тобою, и таково значение его.

https://lektsii.org/11-46647.html

-------------

https://vk.com/wall524440933_272

Из первых уст.

Отредактировано +++ (2022-04-08 20:16:07)

0

7

+++ написал(а):

Как заговорщики, три больших государства в мире, страны с катастрофическими силами и управлением.
Первая — это страна медведя. Страна дракона. И страна змеи.
Страна медведя — это Россия. За которой следуют другие страны с большими силами.
В плане экономики и военной техники. Создадутся новые мировые границы из-за войны и политических договоренностей. Хитрые и задуманные с хитрой дипломатией европейских стран и Америки. Планы супердержав, которые заставят некоторые страны собраться, и которые принесут серьезные проблемы.

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_23503/

перевод плохой…  и у нас, по-моему нет нормального
перевода этих слов тоже…

читая с оглядкой на то, что уже к настоящему
моменту произошло начинаешь
замечать то, что раньше казалось непонятным:

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_23503_1/

Украина!

Ты не видишь как причиняешь боль своим святым
— мученикам и преподобным. Плачут и молятся они за вас.
Ты отвергаешь истинную веру свою, подчиняясь французской династии.
Собою управлять даешь и не хочешь успокоиться в водах Православной веры,
где множество святых благословили твою землю и теперь над тобою стоит
враг всего человечества, чтобы нанести смертельную рану.
Если бы ты могла видеть, какую боль ты причиняешь своим святым,
как они горюют за тебя и умоляют Бога тебя помиловать и спасти.
Ты встала бы с ними на колени и умолила бы с ними вместе Бога,
вразумленная и смиренная для восстановления.

Я не перестаю верить, что многие проснутся, встанут, и создадут цепочку . молитв,
— в течение дня, каждые три часа. И мы предотвратим великие скорби.
Скорби будут примером безжалостным и катастрофическим в соседней стране
на границе с Россией, по причине большого эгоизма ее правителя.
Многие страны, которые находятся у ног медведя, примут ее
как новый и сильный, и не пострадают.

и из этих слов про «французскую династию»
становится понятным откуда могли вдруг
взяться французские военные в осажденном
Мариуполе…   за которыми высылают
вертолеты…  пытаясь их эвакуировать…

… и почему вдруг уходит в отставку
глава французской разведки…

и вот теперь неожиданно открываем для себя
что о.Элпидий заранее об этом знал
и предупреждал…

+1

8

togiya написал(а):

"Видение Григория о Страшном суде»
из жития преп. Василия Нового,  [ греч. Βασίλειος Νέος ]

обнаружил интересную вещь — в одном
из пространных переводов на русский

при перечислении всех чинов отвергнутых Богом
грешников наиболее виновные перечислены
в самом конце…   и знаете кто это?

1)  христиане принявшие начертание

2)  ученые ( распространявшие ложные учения )
      ( как и святой Косма говорил, что «Зло придет к вам от (людей) образованных» )

3)  Диоклетиан

О лукавых отступниках

После этого Господь отделил многих от находившихся по левую руку Его
— и вот пришли грешники, мрачнее всех других.
На челах их были надписи: «сатана», в руках они держали дощечки,
на которых было написано: «отвержение».

И сказал Господь им грозно:

«О нечестивые, почему вы Меня оставили и святое крещение осквернили,
к антихристу же обратились и ему, жаждущему вашей погибели, отдались?..
Чего хорошего от него вы ждете?.. Вместе с ним будете и мучиться.
Возлюбили его — вот вам и награда за то!» И святые Ангелы, схватив их
по слову Божию, бросили в бездну, в которой обитает сам сатана.

О соблазнителях и развратителях.

Потом Ангелы схватили и привлекли сборище нечестивцев, ученых людей,
которые по гордости своей,  изучая мудрость мира сего, отвергли бытие Божие
и погубили множество народа своими безбожными писаниями, развращая народ
и поощряя зло в мире, особенно же разврат и свободомыслие.
На челах их были надписи: «соблазнители и развратители».

Они ужасно мучились, и рвали волосы на головах, и кусали языки свои,
рыкая, как львы, и скрежетали зубами, и неистово кричали:
«О, лютое нам горе! О Распятый и Сокровенный Боже, и Человеколюбивый,
не мы одни отверглись от Тебя и не верили Твоему Святому Писанию.
О Распятый Боже, пощади нас: только теперь мы увидели славу Твою
и веруем в Тебя как Сына Божия... О, лютое нам горе!
О смерть, благодетельница наша, прииди к нам и избавь нас от нашей горькой участи.
Слыша о вечных муках, мы смеялись, а над проповедниками Слова Божия надругались.
И вот постигло нас достойное воздаяние за наше нечестие и развращение».

Святые Ангелы били их огненными палицами и низвергали в бездну ада,
и, ужасно скрежеща зубами, они погружались в глубину бушующего клокочущего пламени.
Из огненной бездны были слышны их яростные крики, раздирающие душу,
и стоны, и рыдания, и проклятия. Грешники проклинали друг друга
и ненавидели, и в гордости считали виновниками своей погибели своих ближних.
Сын проклинал отца за то, что он не научил его исполнять волю Божию;
дочь проклинала свою мать:
«На что ты родила меня, чтобы мне мучиться в пламени этом вечно!..»

О! Ужасное зрелище!

Не может изобразить его в полноте никакой язык,
не только человеческий, но и ангельский.

О Диоклитиане.

Вдруг я услышал страшные стоны и голос, подобный реву льва;
кто-то, скрежеща зубами, кричал: «О ужас, о ужас!
О Распятый Боже, я не разумел Твоего Вочеловечения и отверг Тебя,
не желая слышать даже Твоего имени... И вот теперь вижу,
что Ты Един Вышний Господь Иисус Христос. Здесь, находясь в неволе,
я, бывший враг Твой, Тебя, Господа и Бога, исповедую...
О, горе тому, кто Тебя не любил и Твоего Пришествия на землю не разумел!..
О, горе тем, которые в Тебя, Истинного Бога, не уверовали и не крестились!..
О горе тем, которые не познали Тебя и Твоих заповедей не исполняли!..
О, горе мне, так как и я погибаю в этом ужасном пламени, до конца меня замучившем!..
Кто мог подумать, чтобы случилось со мной что-либо подобное?
Увы, увы, как тяжки эти мучения!..»

Я так же внимательно, объятый страхом, прислушивался и к этим крикам,
как и ко всем прежде описанным тяжким воздыханиям и горьким стонам,
и спросил Ангела, водившего меня:
«Кто это подвергается таким страшным мучениям?..»
Ангел ответил: «Это Диоклитиан — мучитель христианский».

https://zaistinu.ru/old/proroch/antichrist/sud1.shtml

другой вариант, из старого издания на русском
100- летней давности

" Из видения Григория, ученика преподобного Василия Нового.

После этого Господь отделил многих от находившихся по левую руку,
и вот пришли лукавые; они были хуже других. Глаза их темнее и мрачнее,
чем у прочих, на челе у каждого из них были подписи сатаны,
в руках они держали дощечки, на которых было написано их отвержение.
К ним Господь обратился с такими словами: «О, нечестивые,
почему Меня вы оставили и Мое святое крещение осквернили,
и к антихристу обратились и ему, ждущему вашей погибели, отдались?..
Чего хорошего от него вы ожидаете?.. разве вечной муки?..
Потому и не помилую Я вас, но вместе с ним отправлю вас мучиться;
так как вы его возлюбили, так вот вам и награда за то!»
Святые Ангелы, схватившие их, по слову Божию, отвели в бездну,
в которой обитает сам сатана. Их крики были слышны оттуда.
Я это видел и внимательно прислушивался к воплям и стонам их.
Они с болезнью молили о помощи, и больно мне было слышать это.

(Житие преподобного Василия Нового и видение Григория,
ученика его о мытарствах преподобной Феодоры.
Репринтное издание 1893 г.
Печатается по книге «О мытарствах преподобной Феодоры»,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002, сс. 166-167)

: Что такое эти «дощечки», на которых было написано
отвержение от Бога слуг антихриста, как не пластиковые карточки?
Тот, кто читал все видение, помнит, что грехи у остальных людей,
осужденных на Страшном Суде, были написаны у кого на челе,
у кого над челом в воздухе, у кого даже на затылке, но только
у одной категории грешников в руках были дощечки
– свидетельство отвержения от Христа – у тех, кто поклонился антихристу.
А само отвержение – разве это не согласие принять цифровое имя с числом зверя?

Эта книга была издана в России ровно 110 лет назад
– для вразумления нам, нынешним.

а вот тут цитата  части этого фрагмента
по старинному ЦС переводу:

– Отец Константин, действительно ли принятие электронных карт,
    вводимых сейчас в России, душепагубно?

– Чтобы не говорить от себя, скажем так, как написано у Святых Отцов.
Православным верующим известно житие преподобного Василия Нового,
в котором его ученик Григорий описал мытарства блаженной Феодоры
и Страшный Суд, как Господь ему открыл это. И как ни странно, уже тогда,
в X веке, Спаситель явил такие подробности, которые мы переживаем
в веке XXI, – о карточках.

Приведем отрывок из упомянутого жития:

«Таже по сих отлучи Господь ин собор от шуих, и се, прииде полк лукав и скверен
паче инех, ихже очи бяху темни и мрачни паче инех, на челех же своих писания имуще,
глаголющее: „Сатана“, в десных руках имуще дщицы, на нихже написано: „Отвержение“,
к нимже рече Господь трубою: „О, проклятии и сквернии, вскую Мене остависте,
и святое Мое Крещение осквернисте, и ко антихристу приступисте, и обещаетеся
ждущему вашу погибель, что благо от него чаяте прияти, разве с ним вечную муку:
темже и не помилую вас, но с ним послю вы мучитися, егоже возлюбисте, яко
да труды плод своих снесте“.

И с словом ангели абие внезапу похитивше их за выи и крепко жезлием бияху
и в бездну, идеже тартар, ввергоша их, идеже сам сатана, и оттуду восхождаху гласи их.
Аз же сия видех и прилежно послушах вопля и стенания их горькаго,
иже с болезнию вопияху и слышати ужасно».

Русский перевод:

«После этого Господь отделил многих от находящихся по левую руку,
и вот пришли лукавые; они были хуже других. Глаза их темнее и мрачнее, чем у прочих,
на челе у каждого из них были надписи сатаны, в руках они держали дощечки,
на которых было написано их отвержение. К ним Господь обратился с такими словами:
„О, нечестивые, почему Меня вы оставили и Мое Святое Крещение осквернили,
и к антихристу обратились, и ему, ждущему вашей погибели, отдались?
Чего хорошего от него вы ожидаете? Вместе с ним отправлю вас мучиться.
Так как вы его возлюбили, вот вам и награда за то!“

Святые Ангелы, схвативши их по слову Божию, отвели в бездну,
в которой обитает сам сатана. Их крики были слышны оттуда.
Я это видел и внимательно прислушивался к воплям и стонам их.
Они с болью молились о помощи, и страшно мне было слышать это»

(Чудное видение Григория, ученика преподобного Василия Нового,
о Страшном Суде Христовом и будущей Вечной Жизни.
О лукавых и отвергшихся).

Вот что было показано ученику Василия Нового.

Нас интересует в данном фрагменте то, что в правых руках люди держали дщицы,
на которых было написано их отвержение. Я думаю, понятно, что эти дщицы
– не простые дощечки, а, вероятно, именно электронные карты – подобие дщиц,
как видел и рассказал тайнозритель, на которых было написано нечто, что давало им
возможность получать некоторые земные блага, потому что Господь говорит:
«<...>что благо от него чаяте прияти». И действительно, в современном обществе
именно с помощью пластиковых карт с личными номерами люди могут
удовлетворять свои житейские потребности (пока еще есть наличные деньги,
но со временем, по всей видимости, они будут упразднены, и этот процесс уже начат. – Примеч. ред.)
Я думаю, это одно из самых важных, неоспоримых и ясных свидетельств того,
что карточки, предоставляющие такую возможность взамен на принятие
универсального кода, являются богопротивными и душепагубными.

Второе чрезвычайно важное свидетельство в отношении темы разговора
мы находим в так называемом «Малом Цветнике», изданном в XVII веке,
где помещены вопросы и ответы монаха Зиновия Мниха:

«ВОПРОС: С которыми хощет вещьми увязати ум человеч сопротивник Божий?
ОТВЕТ: Сими вещьми имать: егда видит непреоборимы его коварствы
и различными напастьми, тогда повелит слугам своим, да дадят им три печати,
да не без единой быти могут. И тако волею приидут и поклонятся ему.

ВОПРОС: Которыя умыслит печати?
ОТВЕТ: Первое: воздвигнет лютое гонение на православныя христианы,
да не имут где главы подклонити (это, я думаю, уже было в советское время.
– Здесь и далее в цитате в круглых скобках примеч. о. К.), и егда же не может
сильных преодолети, тогда повелит слугам своим престати от мучительства.
И повелит им ину заповедь творити, да вси поне неволею приимут еже есть сия:
(т. е. дали свободу, но при этой свободе понуждают принимать три печати)
повелит творити некая писмена на карточках с тайным именем, да без тех
не могут путь шествовати, и да, на тыя глядячи, ведоми [известны, узнаваемы] будут
(т. е. карточка – удостоверение личности) и без беды пройдут, камо хотят.

Второе: имя свое тайно имать писати, егоже никтоже уведает от земных,
сими словесы – „666“ (это, я думаю, удостоверение с машиносчитываемой информацией.
А 666 – это цифры, т. е. информация посредством цифр создается на этих удостоверениях).

Третье: в куплях и продаяниях печать его имать распространитися
(т. е. уже печать, которая будет нанесена на тело). Овии волею приимут печать сию
без мучения и без нужды, не хотящие же сего прияти от потребныя нужды смерть приимут
(т. е. не получая необходимого для поддержания жизни, люди будут умирать от голода).

ВОПРОС: Могут ли избыти от сея печати хотя малии [не многие числом]?
ОТВЕТ: Малии неции, якоже рекл еси, не обязавшиеся суетами мира сего,
но оплевавшие сласти и красная мира сего, но в мире живущие,
тех не прельстит сопротивник».

И далее: «Опасайтеся трех вещей: зверинаго образа, карточек,
а наипаче всего – душепагубныя печати, понеже ей несть покаяния,
погибе таковый от Бога и человек. Того сатана вписует во свою ему
всегубительную книгу, яко Иуду, понеже отвергошеся Святыя Соборныя Церкве
в животе своем»

(Пророческие откровения о сущности печати антихриста.
Некоторые вопросы и ответы из редкостной славянской книги Зиновия Мниха. Гл. 14, 16).

Так что не нужно сомневаться и утверждать, что еще рано сопротивляться
внедряемым сегодня методам идентификации. Подтверждает вышесказанное
и такое изречение, следующее далее по тексту книги Зиновия Мниха:
«Аще кто малым чим замарается, то уже бесы напишут на челе его отвержение Христа
(т. е. как в том, прежнем, видении Страшного Суда ученику Василия Нового было показано,
что на челах люди имели бесовские имена, также и здесь это подтверждается).
Зрите, братие, аще и много понудят вас печать или карту прияти, то аще и кровь пролияти
или имения лишитися, то с радостию претерпите, точию не мозите поклонитися
многоперстной их прелести. За то велие воздаяние: будете пшеница Царская».

Вот какое серьезное и ясное предсказание:
«Зрите, братие, аще и много понудят вас печать или карту прияти…»,
– т. е. нет духовной разницы, с точки зрения спасения души, что она отвергает:
печать или карточку – потому что сопротивление тому и другому будет равнозначным,
нужно будет решиться идти на смерть. «Аще и кровь пролияти» – т. е. будут
как-то уничтожены такие люди, и «имения лишитися» – т. е. изгнаны,
лишены материальных благ.

Поэтому сопротивление как номерам, так и карточкам и печати равноценно,
равнозначно для спасения души. Воздаяние – вечное радование: «будете пшеница Царская».
В данном случае монах Зиновий ссылается на евангельскую притчу о плевелах и пшенице,
которым было Господом попущено расти вместе до жатвы.

Вот такая серьезная нам дана информация о том, что мы сегодня переживаем.

Думаю, многие читали также поучения старца Паисия Святогорца на эту тему,
я приведу только одно его изречение, что
«принятие электронного паспорта равнозначно отречению от Христа».
Это мнение не ново и это, можно сказать, мнение Церкви, а не частного лица.

https://gazeta-pkrest.livejournal.com/148410.html

0

9

togiya написал(а):

(Житие преподобного Василия Нового и видение Григория,
    ученика его о мытарствах преподобной Феодоры.
    Репринтное издание 1893 г.
    Печатается по книге «О мытарствах преподобной Феодоры»,
    Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002, сс. 166-167)

А можно ссылку на это репринтное издание? Уж очень хочется заиметь...

Что касается "Сказания Зиновия мниха", то оно сначало было выложено на сайте Почаевской Лавры, а потом - удалено...

0

10

Россiянинъ написал(а):

А можно ссылку на это репринтное издание?

у меня оно где-то было …  но только в бумажном виде
и оно не совсем чтобы под рукой…

называется «Житие преп.Василия Нового»
брошюрка

сейчас ещё появилась книга:

Вот Жизнь Вечная: Жития и чудесные видения святых Василия Нового
и Григентия, архиепископа Эфиопского
/ пер. с греч. Грацианского Михаила Вячеславовича. 
– М.: Сибирская Благозвонница, 2012.

там тоже весьма пространный текст без сокращений…
её наверное проще будет найти…

ещё тут у нас были ссылки на Великие Макарьевские Четьи-Минеи (ВМЧМ)
в них оно тоже должно быть ( но язык там старый, непривычный )
тема у нас была со ссылками на ВМЧМ…
Великие Минеи-Четьи митрополита Макария

и, кстати сам свят.Димитрий дает ссылку на ВМЧМ в житии
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rost … jatykh/276

Тот же Григорий в другое время впал попущением Божиим
в некое сомнение о вере. Прилежно читая книги Ветхого Завета,
он возымел помышление в уме своем, что евреи право веруют,
и пребывал в этом помысле довольно долго. Уразумев духом,
что Григорий впал в искушение, прозорливый старец обличил его
и, после многого увещания, снова испросил ему откровение от Бога.
И вот Григорий опять увидел дивное видение, в котором пред
его духовными очами предстал образ совершения страшного суда Божия.
Увидел он вечного Судью, на престоле сидящего, праведников,
одесную Судии стоящих, и грешников, находящихся ошуюю
и судимых по делам их. Были там и иудеи, и язычники,
причем Григорий увидел иудеев, осужденных вместе с язычниками
и низвергнутых в геенну. Вместе с осуждением грешников Григорий
узрел и прославление праведников, и все сие описал впоследствии
весьма пространно.

Это описание можно найти в Великой Четьи-Менее, где подробно
изображена жизнь блаженного отца нашего Василия и все видения
ученика его Григория
; нам же надлежит окончить свое повествование,
предложенное в сокращенном виде.


Разумеется Минеи-Четьи всероссийского митрополита Макария (1543–1564 гг.).
Называются они Великими, потому что представляют собою полное собрание
всевозможных статей исторического и нравоучительного содержания,
приноровленных ко дням праздничным и памяти святых.

Минея-Четья св. Димитрия Ростовского во многих местах представляет собою
сокращение повествования, предложенного в Макарьевских Великих Четьи-Минеях.

0

11

А "цифровое имя с числом зверя" - что это, по-вашему? Инн, снилс, новомодные коды, или нечто, что появится в ближайшем будущем?
Инн и снилс есть у 99% православных христиан в России. Может ли такое быть, чтобы 99% русских православных людей уже лет 20 как лишились крещения, отреклись от Христа (по неведению)?
Сама вот по абсолютнейшему неведению взяла инн много лет назад. Никаких духовных последствий не ощутила тогда. Было много искушений, но и чудес, помощи Божией тоже. Ощущение что, Бог рядом и слышит меня, не пропадало.
Духовные последствия ощутила после сдачи биометрии для шенгенской визы. Вот тогда было ощущение окамененного нечувствия. Словно какая-то стена возникла, не могла молиться от души. Но и оно прошло со временем, после многих болезней и скорбей.
Насчет нынешних кодов уже есть подозрения (потому что они выдаются вместе с сомнительной процедурой), но уверенности тоже нет пока.
Думается, что раз после начертания уже не будет покаяния, то это должно быть либо сознательное отречение (не по неведению)... либо нечто, что физически будет воздействовать на волю человека, вроде чипа или чего-то подобного...
Простите, если кого смущаю своими грешными мыслями...

0

12

Созерцатель написал(а):

Духовные последствия ощутила после сдачи биометрии для шенгенской визы.

Вот такие подозрения у людей -

https://www.youtube.com/watch?v=l_U6YtaEVts
https://www.youtube.com/watch?v=96ZyXzyJmMc&t=1s

0

13

Созерцатель написал(а):

А "цифровое имя с числом зверя" - что это, по-вашему? Инн, снилс, новомодные коды, или нечто, что появится в ближайшем будущем?
Инн и снилс есть у 99% православных христиан в России. Может ли такое быть, чтобы 99% русских православных людей уже лет 20 как лишились крещения, отреклись от Христа (по неведению)?
Сама вот по абсолютнейшему неведению взяла инн много лет назад. Никаких духовных последствий не ощутила тогда. Было много искушений, но и чудес, помощи Божией тоже. Ощущение что, Бог рядом и слышит меня, не пропадало.
Духовные последствия ощутила после сдачи биометрии для шенгенской визы. Вот тогда было ощущение окамененного нечувствия. Словно какая-то стена возникла, не могла молиться от души. Но и оно прошло со временем, после многих болезней и скорбей.
Насчет нынешних кодов уже есть подозрения (потому что они выдаются вместе с сомнительной процедурой), но уверенности тоже нет пока.
Думается, что раз после начертания уже не будет покаяния, то это должно быть либо сознательное отречение (не по неведению)... либо нечто, что физически будет воздействовать на волю человека, вроде чипа или чего-то подобного...
Простите, если кого смущаю своими грешными мыслями...

Ну... на ваши аргументы можно привести много других - от тех, кто принял и ОЩУТИЛ последствия...

Не знаю как там насчёт отречения при принятии ИНН и СНИЛС, но, думается, духовные последствия ощущаются... Вы думаете, все так и спасаются из этих православных? Да многие и грехов своих не видят и не знают - они очень сильно обмирщены (гаджеты, интернет, юмористические группы в соцсетях, шмотки, парфюм, украшения, брюки у женщин и т.п.)!

Тут главное - ощущение действия благодати после причастия. Если есть - значит, не всё ещё потеряно. Но вполне возможно, что с принятием номерков (да и паспорта тоже!) бесы более сильно начинают обрабатывать человека, а благодать быстрее теряется...

Николай Гурьянов, несмотря на известную беседу с ним в то время наместника Сретенского монастыря (да и правильно ли её поняли?..), не принимал на свой приход ИНН. Его приняли на следующий год после отхода ко Господу старца - зарегистрировали юридическую организацию, в ведении которой находится приход, и приняли ИНН. И вряд ли Николай Гурьянов не поминал патриарха и власти на Литургии. Архимандирт Кирилл (Павлов) тоже вряд ли уходил в непомин, находясь к тому же в Троице-Сергиевой Лавре, которая на тот момент уже приняла ИНН...

Вот нужно на них и ориентироваться. Не принимать, но и в раскол не уходить.

Что касается "неведения", то и печать антихриста примут, не понимая, что это погибель и отречение. Иначе бы многие не приняли, а вводить её будут лукаво. Чтобы не было "по неведению", надо жить духовной жизнью, которой жили старцы (те же Николай Гурьянов и Кирилл Павлов... да много их было...), вот тогда вовремя распознаешь! Ну или хотя бы, находясь в сомнениях и раздумиях, искренне горячо помолиться Господу о вразумлении - чтобы открыл глаза. Но многие предпочитают не это, а ковыряние в тех, кто по своей нерадивости поверил системе и предпринял шаги к пагубе, легитимизируя таким образом систему... (вроде как: не может такого быть - чтобы 99% напринимали, и не спасутся... но ведь причащаются же?.. и т.п.)

Вот так большинство и легитимизировало систему, и продолжает это делать. Даже несмотря на то, что начиналось всё беззаконно: нормативных актов ещё не было, людей просто стали по сути заставлять принимать, а те и рады были бежать... Теперь уже труднее бороться, теперь каждый сам за себя, как говорили старцы.

В мире скорбни будете...

P.S. Да, забыл ещё добавить...

Старцы ведь почему ещё предупреждали об опасности номерков? Потому что принявшим их в дальнейшем будет трудно отказаться от последующих шагов, ведущих к печати. Не потому ли, что через эти номерки гражданин по сути получает доступ к социалке и возможности трудоустроиться (либо заняться бизнесом)? Т.е. это не просто номерки - сами по себе; иначе они были бы нужны исключительно для внутреннего учёта и документоборота тех ведомств, которые их выдают... Это именно доступ к возможности реализации своих прав и обязанностей, получения государственных и муниципальных услуг.

Отредактировано Россiянинъ (2022-09-20 15:17:55)

0

14

Созерцатель написал(а):

А "цифровое имя с числом зверя" - что это, по-вашему? Инн, снилс, новомодные коды, или нечто, что появится в ближайшем будущем?
Инн и снилс есть у 99% православных христиан в России. Может ли такое быть, чтобы 99% русских православных людей уже лет 20 как лишились крещения, отреклись от Христа (по неведению)?
Сама вот по абсолютнейшему неведению взяла инн много лет назад. Никаких духовных последствий не ощутила тогда. Было много искушений, но и чудес, помощи Божией тоже. Ощущение что, Бог рядом и слышит меня, не пропадало.
Духовные последствия ощутила после сдачи биометрии для шенгенской визы. Вот тогда было ощущение окамененного нечувствия. Словно какая-то стена возникла, не могла молиться от души. Но и оно прошло со временем, после многих болезней и скорбей.
Насчет нынешних кодов уже есть подозрения (потому что они выдаются вместе с сомнительной процедурой), но уверенности тоже нет пока.
Думается, что раз после начертания уже не будет покаяния, то это должно быть либо сознательное отречение (не по неведению)... либо нечто, что физически будет воздействовать на волю человека, вроде чипа или чего-то подобного...
Простите, если кого смущаю своими грешными мыслями...

к.21:26 издыха́ющымъ человѣ́комъ от­ стра́ха и ча́янiя гряду́щихъ на вселе́н­ную: си́лы бо небе́сныя подви́гнут­ся.
(люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,)

Господа невозможно ни отнять ни украсть... (Прийди и вселися в ны....)
Из всех ифо-дырок нас стараются убедить в том, что добровольный "слив" это и есть свобода.

Отредактировано Алексей грек (2022-09-20 12:03:29)

0

15

Алексей грек написал(а):

Господа невозможно ни отнять ни украсть... (Прийди и вселися в ны....)

А если Господь из-за вами предпринятых шагов в вас либо совсем не входит, либо входит, но не надолго - тогда как?

0

16

Россiянинъ написал(а):

А если Господь из-за вами предпринятых шагов в вас либо совсем не входит, либо входит, но не надолго - тогда как?

Мф.11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,

Надо вцепиться как Иаков и ни за что не отпускать.

Быт.32:24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;
Быт.32:25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.
Быт.32:26 И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.

Отредактировано Алексей грек (2022-09-20 12:50:13)

0

17

Россiянинъ написал(а):

Ну... на ваши аргументы можно привести много других - от тех, кто принял и ОЩУТИЛ последствия...

Все верно, ибо описала свои личные ощущения. А это никакой и не аргумент вовсе. И нет у меня цели ни агитировать за принятие инн, ни как-то оправдывать его.

Изначально у меня был вопрос, не утверждение: "А "цифровое имя с числом зверя" - что это, по-вашему? Инн, снилс, новомодные коды, или нечто, что появится в ближайшем будущем?"
Ведь можно по-разному толковать. Дощечки из видения - это инн, снилс, кредит. карты, нынешние коды, будущее эл. удостоверение?
Преп. Паисий говорил "когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать". Похоже на нынешние коды. Но одновременно он говорил и про печать лазерными лучами. А этого пока еще нет (по крайней мере, явно).
А преп. Гавриил Угребадзе говорил: "Место, где будут ставить печать антихриста - не ладонь, а указательный палец. Вводить ее будут с помощью компьютера под кожу, и ее не будет видно."
Не складывается пока что у меня окончательно... Хотя, возможно, в будущем, если доживем, все сложится, все станет ясным.

Россiянинъ написал(а):

Вы думаете, все так и спасаются из этих православных?
не может такого быть - чтобы 99% напринимали, и не спасутся...

Разумеется, не все. Не могу знать, кто спасется, а кто нет. А вы думаете, что они все гибнут?

Зря, наверное, вообще что-то написала( Не умею правильно формулировать свои мысли.
Может быть, вы и правы. Может, я уже погибаю давно. Ничего, кроме отчаяния, подобные мысли не вызывают.
Но все равно буду стараться по заповедям жить, молиться, не принимать больше ничего от этой системы. А там уж как Господь рассудит по окончанию моей жизни, отдаю себя на милость Его.

0

18

Созерцатель написал(а):

Насчет нынешних кодов уже есть подозрения
(потому что они выдаются вместе с сомнительной процедурой),
но уверенности тоже нет пока

Думается, что раз после начертания…

покуда мы не пришли в меру христианского совершенства
и духовной ясности нам негоже верить ни своим ощущениям,
ни предчувствиям, ни помыслам…   

не говорю, что их нужно вообще игнорировать, нет
но полного доверия к ним у нас не должно быть
потому что так легко можно обмануться…

мы  должны обязательно всё сверять со Священным Писанием,
преданием Церкви, советами и поучениями святых отцов
и благочестивых старцев…  и покуда не сверились и
ситуация не прояснилась — не торопиться предпринимать
какие-либо действия…  особенно когда видим, что дело
«мутное» и идет нагнетание страха ( через СМИ ), навязывание,
спешка и всякого рода манипулятивные действия.

недавний опыт с процедурами и проч. был очень показательным
в этом плане…

те кто не торопился и к соборно принятому документу
обратился ( «Социальная концепция РПЦ МП» )
то не прельстился и от тяжкого греха уклонился
( потому что там очень ясно написано про аборты
   и «продукты фетальной терапии» к коим относятся
   все эти «модные жижи» для «модных процедур» )

…и это убедительно показало насколько опасно
может оказаться доверие телевизору и
даже просто пребывание в медиа-среде
( то есть ситуация, когда человек просто
регулярно слушает и смотрит новости ,
позволяя мало-по-малу воздействовать им
на свое сознание )

и также показало насколько мало
доверия заслуживает нынешнее священство
и почти всё священноначалие…
внезапно начавшее призывать к тому,
что осуждают ими же   принятые  документы…

и дальше это станет ещё опасней…

«Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям
и будет давать знамения ложные. Его будет слышать и видеть
весь мир одновременно».

Св. Угодник Божий ( преп. Лаврентий Черниговский )
— свидетельствовали Арх. Симон, Арх. Феодосий, Еп. Иаков
и Архимандрит Феофан — говорил:

«Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает
и не будет видеть богомерзкого лица антихриста.
Кто будет видеть и слышать его богохульную речь,
его обещания всех земных благ, тот прельстится

и пойдет ему навстречу с поклонением.
И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне».

Они же спросили старца: «Как сие будет?»

Св. Старец ответил со слезами:
«На святом месте будет стоять мерзость запустения
и показывать скверных обольстителей мира, и они будут
обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса.
И после них явится антихрист и весь мир увидит его одноразово».

Отцы вопросили Святого: «Где на святом месте? В церкви?»

Преподобный ответил:
«Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы,
будут стоять обольстительные прилады ( (электро-)приборы ) для прельщения людей.
Многие скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости…»
Вот в новостях-то и явится антихрист.»

прежде антихриста будут и всякие его предтечи и лжепророки…
прельщать людей через телевизор и прочие прилады ( планшеты,
телефоны… ) и многих прельстят и погубят.
(  что и происходит на наших глазах…  )
( потому и в видении Страшного Суда эти обольстители
   показаны как худшие всех прочих грешников
   и осужденные на самые лютые мучения )

и ещё обратите внимание, что принявшие начертания христиане
пойдут не просто в какое-то место мучений, но
туда где находится сатана ( то есть самое ужасное место )
— суд Божий в отношении их очень строгий.

0

19

Созерцатель написал(а):

Изначально у меня был вопрос, не утверждение:
"А "цифровое имя с числом зверя" - что это, по-вашему?
Инн, снилс, новомодные коды, или нечто, что появится в ближайшем будущем?"
Ведь можно по-разному толковать.
Дощечки из видения - это инн, снилс, кредит. карты, нынешние коды, будущее эл. удостоверение?
Преп. Паисий говорил "когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать". Похоже на нынешние коды. Но одновременно он говорил и про печать лазерными лучами. А этого пока еще нет (по крайней мере, явно).
А преп. Гавриил Угребадзе говорил: "Место, где будут ставить печать антихриста - не ладонь, а указательный палец. Вводить ее будут с помощью компьютера под кожу, и ее не будет видно."
Не складывается пока что у меня окончательно...
Хотя, возможно, в будущем, если доживем, все сложится, все станет ясным.

старец Паисий ясно говорил, что уже и принятие
новых паспортов с тремя шестерками ( штрих код )
равносильно отречению от Христа и от
благодати Святого Крещения

см. в теме
Очень важные пророчества про карточку (ID card)

поэтому ( и многие пророчества это согласно подтверждают )
уже и новые электронные паспорта ( удостверения личности )
в виде карточек со штрих-кодом и чипом
могут считаться теми «дщицами» с отречением

про цифровые идентификаторы личности ( ЦИЛ )
фактически заменяющие христианское имя
и предполагающие сквозную повсеместную
идентификцию тут уже очень много и ясно говорили…
( для РФ это ИНН и СНИЛС )

они хотя и не являются той окончательной «печатью антихриста»
но для христиан они неприемлемы…

никто из старцев их не одобрял
и не благословлял принимать

( тем более что принятие ИНН, например,
   с некоторых пор предполагает явное
   письменное волеизъявление со своей
   личной подписью на бланке со штрихкодами )

Преп. Паисий говорил
"когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать".
Похоже на нынешние коды.
Но одновременно он говорил и про печать лазерными лучами.
А этого пока еще нет (по крайней мере, явно).

А преп. Гавриил Угребадзе говорил:
"Место, где будут ставить печать антихриста - не ладонь, а указательный палец.
Вводить ее будут с помощью компьютера под кожу, и ее не будет видно."

Не складывается пока что у меня окончательно...

ещё не всё из пророчеств исполнилось
не всё ещё внедрено…
хотя уже и разработаны практически все технологии
включая упомянутые о.Элпидием
( для изменения ДНК и внедрения начертания
и числа зверя непосредственно в геном
( т.е. генетический код ) человека )
и всё уже стало явным… все ихние планы,
которые они не скрывают.

Россiянинъ написал(а):

Старцы ведь почему ещё предупреждали об опасности номерков? Потому что принявшим их в дальнейшем будет трудно отказаться от последующих шагов, ведущих к печати. Не потому нО, что через эти номерки гражданин по сути получает к социалке и возможности трудоустроиться (либо заняться бизнесом)? Т.е. это не просто номерки - сами по себе; иначе они были бы нужны исключительно для внутреннего учёта и документоборота тех ведомств, которые их выдают... Это именно доступ к возможности реализации своих прав и обязанностей, получения государственных и муниципальных услуг.

некоторые из старцев даже говорили, что принявший номерок
примет и начертание…
то есть после первого шага на эти скользкие ступеньки
не сможет уже остановиться…
( но покатится дальше… )

не утверждаю, однако, что невозможно вовсе
отказаться от номерков
с Божией помощью это возможно…

но тот, кто говорит что «номерок я приму, это пока ещё не печать»
и не стремится от него отказаться…
тот поступает лукаво перед Богом
и оказывается в положении
скользящего по тем скользким ступеням

( так понимаю эти слова старцев ( игумен Гурий Чезлов так говорил )

Созерцатель написал(а):

Россiянинъ написал(а):
Вы думаете, все так и спасаются из этих православных?
не может такого быть - чтобы 99% напринимали, и не спасутся...

Разумеется, не все. Не могу знать, кто спасется, а кто нет. А вы думаете, что они все гибнут?

Зря, наверное, вообще что-то написала( Не умею правильно формулировать свои мысли.
Может быть, вы и правы. Может, я уже погибаю давно. Ничего, кроме отчаяния, подобные мысли не вызывают.
Но все равно буду стараться по заповедям жить, молиться, не принимать больше ничего от этой системы. А там уж как Господь рассудит по окончанию моей жизни, отдаю себя на милость Его.

не все погибнут
но и не все ( далеко не все… ) спасутся
нам же не на других надо смотреть
но на свою душу

не случайно заповедано нам стремиться к стяжанию благодати
через молитву, трезвение и покаяние
и к тому, чтобы учиться различать действие благодати
от прочих ( естественных или вражьих )
( см. беседу преп. Серафима с Мотовиловым )

молитва — это дыхание (духовной) жизни
качество молитвы дает отчасти нам и понимание того
где мы сейчас находимся и куда движемся…

без благодати нет спасения
а без молитвы, трезвения, хранения мира душевного…
как сможем стяжать благодать?

через это и можем ориентироваться…
на пути спасения
благодать Божия дает нам возможность
увидеть себя  и понимать всё происходящее
( непревратно, как оно есть на самом деле )

потому и советовали старцы учиться
непрестанной молитве, трезвению…

0

20

Созерцатель написал(а):

Зря, наверное, вообще что-то написала( Не умею правильно формулировать свои мысли.

Думается, что не зря...

Так или иначе, но лишний повод обсудить насущное не помешает, а даже и пойдёт на пользу.

Созерцатель написал(а):

А преп. Гавриил Угребадзе говорил: "Место, где будут ставить печать антихриста - не ладонь, а указательный палец.

У меня сразу же возникает вопрос: "А у кого нет указательных пальцев - тогда что?"

Видите, вопросы возникают, мы пытаемся понять...

togiya написал(а):

не случайно заповедано нам стремиться к стяжанию благодати
через молитву, трезвение и покаяние
и к тому, чтобы учиться различать действие благодати
от прочих ( естественных или вражьих )
( см. беседу преп. Серафима с Мотовиловым )

И опять же вопрос (учитывая вышеизложенное): А если с принятием номерков и документов благодать отходит - как тогда нам её стяжать, если мы (99%) напринимали?

Отредактировано Россiянинъ (2022-09-20 15:26:06)

0

21

Россiянинъ написал(а):

У меня сразу же возникает вопрос: "А у кого нет указательных пальцев - тогда что?"

тогда на лоб поставят сразу

живых людей без лба я что-то не видал…

Россiянинъ написал(а):

если с принятием номерков и документов благодать отходит
- как тогда нам её стяжать, если мы (99%) напринимали?

надо помнить предание Церкви… и жития святых…
тогда понятнее всё будет.

Некоторый брат, пребывавший в Енате, монастыре Александрийском,
впал в грех, и от сильной печали бесы привели его в отчаяние.
Но он, как искусный и опытный подвижник, увидев себя
побежденным скорбию, начал понуждать себя к благому упованию
и говорил: «Верую щедротам Божиим, что Бог сотворит со мною милость».
Когда он так говорил, то бесы возражали:
«Почему ты знаешь, что Бог сотворит с тобою милость?»
Он отвечал им:
«Вы кто? что вам за дело, сделал ли я или не сделал?
Вы сыны тьмы и геенны и наследники погибели.
Если Бог милостив и благ, то вам что до этого?»
Таким образом, бесы, будучи посрамлены братом,
отступили от него без всякого успеха.
Брат упованием на милость Божию и помощию Божиею
пришел к покаянию и спасся.

ни при каких обстоятельствах нельзя отчаяваться…

Один брат страдал блудною похотию.
Случилось ему войти в одно село Египта, где увидев
дочь языческого жреца, он полюбил ее, и говорит отцу ее:
дай мне ее в жену. – Не могу дать тебе ее, отвечал он,
если не спрошу бога моего. И пошедши к демону, жрец говорил ему:
вот один монах пришел ко мне, и желает взять дочь мою,
– выдавать ли ее за него? Демон отвечал: спроси его,
– отвергнется ли он Бога своего, крещения и обета монашеского?
– Жрец, пришедши сказал монаху: отвергнешься ли ты Бога,
крещения и обета монашеского? – Он согласился, – и в тоже время
увидел как бы голубя, вышедшего из уст его и полетевшего кверху.
– Жрец пошел к демону и сказал: вот он согласился на все три условия.
Тогда диавол сказал ему в ответ: не отдавай ему дочери своей в жену;
ибо Бог не отступил от него, но еще помогает ему. Жрец пришедши
сказал брату: не могу отдать тебе дочери, ибо Бог еще помогает тебе,
и не отступил от тебя. Услышав это, брат сказал сам в себе:
Бог явил мне такую милость, – и я, окаянный, отвергся Его,
и крещения, и обета монашеского, – а благий Бог даже и теперь помогает мне!
И пришед в себя самого, он образумился,
пошел в пустыню к великому старцу
и рассказал ему дело. – Старец сказал ему: сядь со мною в пещере,
постись три седмицы непрерывно – и я буду умолять Бога за тебя.
– Старец трудился за брата, и призывал Бога, говоря: Господи, прошу Тебя,
даруй мне душу эту, и прими покаяние ее! И услышал Бог молитву его.
Когда исполнилась первая седмица, старец приходит к брату,
и спрашивает его: видел ли ты что-нибудь? – Так, отвечал брат,
я видел голубя вверху, на высоте небесной, стоящего над головою моею.
– Старец сказал ему: внимай себе, и усильно призывай Бога.
– Во вторую седмицу старец опять приходит к брату и спрашивает его:
видел ли что-нибудь? Видел, отвечал брат, голубя, сходящего на главу мою.
– Старец заповедал ему: бодрствуй и молись. По прошествии третьей седмицы,
старец опять приходит к брату, и спрашивает его: не видал ли чего-нибудь больше?
– Видел, отвечал он, голубя: он сошел, и стал над самою головою моею,
– я простер свою руку, чтобы взять его, и он вставши вошел в уста мои.
– Тогда возблагодарил старец Бога и сказал брату:
вот Бог принял покаяние твое, – впредь внимай себе самому.
– Брат сказал ему в ответ: отныне я пребуду с тобою, авва,
до самой смерти моей.

( из Древнего патерика )

Бог никого не оставляет совершенно в этой жизни
покуда предвидит для души его возможность
для покаяния…     и подает всякую помощь,
если человек имеет волю каяться…

все проблемы наши — в нас самих.

0


Вы здесь » Близ при дверях, у последних времен. » У последних времен » Кончина мира и Страшный Суд Божий.